Om Kvitebjørn

Kvitebjørn Varme AS produserer og leverer varme til oppvarming og tappevann i Tromsø.

Kvitebjørn ble opprettet i 1989 for å bygge og drifte fjernvarmesystemet i Tromsø. Årlig produserer vi over 80 GWh varme ved varmesentralene våre. Varmesentralene bruker ulike energikilder til å varme opp vann som distribueres gjennom rør under bakken til våre kunder. Over halvparten av energikildene er fornybare.. Vi er blant annet leverandør til Universitetssykehuset Nord-Norge, Tinghuset, Universitet i Tromsø, idrettshallene i Tromsø og boligområder som Strandkanten.

Driftsmeldinger

Arbeid på fjernvarmenettet ved Tromsøhallen søndag 27 august

Klokken 15:00 til 24:00 søndag 27 august utføres arbeid på fjernvarmenettet ved Tromsøhallen. I denne perioden vil man kunne oppleve forstyrrelser i leveranse av varme til Tromsøhallen og omkringliggende bygg syd for Erling Kjeldsens veg og vest for Ishavsvegen.

Ved spørsmål ring 776 13 000

Ambisjonen til Kvitebjørn er at all fjernvarme i Tromsø skal produseres fra fornybare energikilder. Derfor bygges et nytt, moderne energigjenvinningsanlegg på Skattøra og distribusjonsnettet utvides. Utbyggingen vil sørge for at Kvitebjørn i løpet av noen få år kan levere over 120 GWh varme til Tromsø sine innbyggere. Det tilsvarer varmeforbruket til over 12 000 boliger.

Daimyo AS er majoritetseier etter at Troms Kraft valgte å selge Kvitebjørn (tidligere Troms Kraft Varme AS) i 2013. Daimyo har utviklet og driftet prosjekter innen avfalls- og energisektoren i Norge siden 2003.

Historien

Kvitebjørn ble etablert i 1989. Målet var klart; bygge et moderne og miljøvennlig fjernvarme-system i Tromsø.

Historien til Kvitebjørn starter i 1989 når det nye universitetssykehuset ble Tromsøs første bygg med fjernvarme. Utbyggingen ble gjort av Troms Kraft Varme AS. Den 1.1.2014, ble Troms Kraft Varme solgt til Daimyo AS og endret navn til Kvitebjørn Varme AS.

Daimyo hadde erfaringen, evnen og viljen til å videreføre utbyggingen av fjernvarme i Tromsø. Bedriften har utviklet og driftet prosjekter innen avfalls- og energisektoren siden 2003. Nå skulle Tromsøværinger få tilgang til miljøvennlig, rimelig og trygg fjernvarme.

Siden den dagen har fjernvarme-systemet stadig blitt utvidet med nye kunder,varmesentraler og distribusjonsnett. I dag er Kvitebjørn godt i gang med en større utvidelse med et nytt, moderne energigjenvinningsanlegg og utvidelse av distribusjonsnettet for å nå ut til flere kunder og øke fornybarandelen. Utvidelsen av distribusjonsnett skjer i tett samarbeid med kommunen for å samkjøre gravearbeidet med andre leverandører av infrastruktur. Når den nye varmesentralen på skattøra står ferdig i 2017 vil Tromsø bruke sitt eget avfall som en verdifull ressurs, i stedet for å transportere det hundrevis av kilometer ut av landet.

Team

Frank Mathillas
Daglig leder

Email: fm@kvitebjornvarme.no
Mobil: +47 930 99 491


Petter Lundström
Driftssjef

Email: pl@kvitebjornvarme.no
Mobil: +47 926 22 232

Geir Magne Olsen
Salgs- og markedssjef

Email: gmo@kvitebjornvarme.no
Mobil: +47 452 48 436Varmsentraler


Utbygging av forbrenningsanlegget på Skattøra


Slik skal det se ut.

Slik ser det ut idag.

Hvordan koble seg til?

Stadig flere bedrifter og borettslag/sameier i Tromsø kan koble seg til rimelig og miljøvennlig fjernvarme.

Hva koster det?

Når en ny kunde tilknyttes fjernvarme betales et anleggsbidrag som dekker kostnadene for tilknytningen. Bidraget bestemmes blant annet av bygningstype, kundens effektbehov og plassering.

Prisen for selve fjernvarmen er knyttet til strømprisen. En kilowatt-time fjernvarme vil aldri koste mer enn en kilowatt-time elektrisitet til oppvarming. I tillegg betales et årlig fastbeløp, tilsvarende det man ville betalt for elektrisitet.

Ikke fjernvarme der du er?

Selv om det ikke finnes fjernvarme der du er lokalisert, kan vi likevel levere varme til deg. Vi kan overta driften av varmekjeler i eksisterende bygg eller installere kjeler i nybygg frem til bygget er tilknyttet fjernvarme-nettet.

Leveringsbetingelser

Våre leveringsbetingelser er i henhold til standardbetingelsene fra Norsk Fjernvarmeforening. Betingelsene gir informasjon om kjøp av fjernvarme, vilkår for tilknytning, og alminnelige leveringsbetingelse.


Om fjernvarme


Et fjernvarmesystem består av en varmesentral og et distribusjonsnett. Varmen produseres av en eller flere energikilder. Deretter distribueres varmen til gjennom rør under bakken til kundene hvor de avgir varme gjennom en varmeveksler. Systemet er en bærekraftig løsning for oppvarming og varmtvannsforsyning i byer og tettsteder.

Hvordan fungerer fjernvarme?

Kretsløpet til fjernvarme starter på en varmesentral. Vann blir varmet opp under forbrenning av eksempelvis biobrensel, avfall eller elektrisitet. Kraftige pumper transporterer det oppvarmede vannet gjennom rørnettverk frem til byggene som skal varmes opp. En måler i hvert bygg registrerer hvor mye varmtvann som benyttes. Når vannet har avgitt sin varme, pumpes det tilbake til varmesentralen for ny oppvarming. Slik sirkulerer vannet og gir en konstant og jevn varme til boliger, næringsbygg og offentlige bygninger.

Hvorfor fjernvarme?

Fordi det gir fornøyde brukere

Fjernvarme er enkelt, driftssikkert og arealeffektivt

Tradisjonelt har bygninger blitt varmet opp av elektriske panelovner eller egne fyringskjeler. Kjelene krever stor plass, mye vedlikehold og oppfølging fra brukerne. Fjernvarme derimot krever kun tilkobling til distribusjonsnettet. Dermed frigjøres plass som ellers ville blitt brukt til kjelen og lagring av brensler. Dermed frigjøres tid og penger til annet enn vedlikehold og drift.

Fjernvarme er rimelig
Brukeren vil aldri betale mer enn det billigste alternativet, som enten er elektrisitet til oppvarming eller fyringsolje.

Fjernvarme gir bedre samvittighet
Mer bruk av fjernvarme reduserer klimautslipp og lokal forurensning.

Fordi Tromsø får en sikker og stabil varmeproduksjon

Med et godt utbygd fjernvarme-system kan Tromsø sikre varme forsyningen til sine innbyggere. Fjernvarme er et fleksibelt system, der hver varmesentral fungerer som reserve for de andre varmesentralene, i tilfelle en skulle falle ut. Fjernvarme er også et robust system siden infrastrukturen ligger godt beskyttet under bakken.

Fordi det er en bærekraftig løsning

Produksjonen av fjernvarme benytter først og fremst ressurser som ellers ville gått tapt, for eksempel husholdningsavfall og treflis. Den sentraliserte produksjonen og varmeisolerte distribusjonen gjennom rør gjør at varmetapet er minimalt og ressursene brukes mest mulig effektivt.

Ifølge Norsk Fjernvarme har utbyggingen av fjernvarme så langt i Norge redusert årlige klimautslipp med 600 000 tonn. Samtidig reduseres lokale utslipp av blant annet NOx og SOx siden varmesentralene har bedre renseteknologi enn fyringskjeler i enkeltbygg.

Kvitebjørn sin utbygging av fjernvarmesystemet i Tromsø innebærer et nytt, moderne energigjenvinningsanlegg på Skattøra. Med anlegget i gang vil byen sitt restavfall tas hånd om lokalt, i stedet for å bli transportert hundrevis av kilometer til Sverige. Mer ansvarlig, mer miljøvennlig.


Kontakt oss

Kundeservice

Organisasjonsnummer

  • Org. nr: 979899114

Adresse

  • Kvitebjørn Varme AS
    Ringveien 184
    9018 Tromsø

Salg

Feilmelding